Maatschap Piron-Bontje

Privacyverklaring

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat wij:
  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.
  • De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
   • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie
   • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
   • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt bij de facturering en de financiële administratie.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.